Amanda

AKA: Amanda, , Danielle, Kimberly, Maggie, Lara, Amandae, Nadiya, Klara, Sadie Love, Koni Demiko